سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم 4

.
90/ ج/ 473 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 16/ 5/ 91
به موجب اجراييه صادره از شعبه 106 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه در اجراي احكام به شماره 90/ ج/ 473 ثبت گرديده له رضا بيات و عليه مجيد چيذري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000/ 895/ 277 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000/ 000/ 13 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت ؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
دو دستگاه بچينگ بتن نيم متر مكعبي در حال كار سال ساخت 1388 ساخت تو ليدي و خدمات فني عليزاده شامل ديگ، شن كش، لوله اسكروب، باگت(همگي با موتو و گيربكس) تابلو اتوماتيك، كابين، باسكول سيمان و سيلو 100 تني به ارزش جمعاً 000/ 000/ 400 ريال كه دستگاه بنشاني شهر پرديسان انتهاي خ ژاله سايت 47 هكتاري شركت بتن سازي برتر ميباشد.
كه مقرر گرديده دستگاه فوقالذكر در تاريخ 16/ 6/ 91 ساعت 9 الي 30/ 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي،جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از دستگاه را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يك ماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد در ضمن بلحاظ مجهول المكان بودن محكوم عليه نظريه كارشناسي بدينوسيله ابلاغ ميگردد تا چنانچه به آن اعتراضي دارد ظرف مدت 3 روز از تاريخ انتشار روزنامه كتباً به اين اجرا ارسال در غير اينصورت مزايده انجام خواهدشد.
محمد حيدري: دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
___________________________
91/ ج/ 169 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 14/ 5/ 91
به موجب اجراييه صادره از شعبه 2 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/ ج/ 169 ثبت گرديده له محمد مهدي شكروي كاشاني عليه مصطفي عربشاهي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 740/ 340/ 186 ريال در حق محكوم له و تأيه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه توسط كارشناس به شرح ذيل ارزيابي گرديده:

رديف
نام كتاب
تعداد
في به تومان
باكسر 40 درصد
جمع قيمت به تومان

1نام كتاب ورزش و ارزش
تعداد 1200
في به تومان 2600
باكسر 40 درصد 1560
جمع قيمت به تومان
000/ 872/ 1

2نام كتاب الاتقان سيوطي
تعداد 520
في به تومان 5000
باكسر 40 درصد 3000
جمع قيمت به تومان
000/ 560/ 1

3نام كتاب قانون مدني
تعداد 1920
في به تومان 5500
باكسر 40 درصد 3300
جمع قيمت به تومان
000/ 336/ 6

4نام كتاب راهنماي زبان تخصصي پزشكي 2
تعداد 840
في به تومان 5700
باكسر 40 درصد 3420
جمع قيمت به تومان
800/ 872/ 2

5نام كتاب فارسي عمومي
تعداد 1080
في به تومان 8200
باكسر 40 درصد 4920
جمع قيمت به تومان
600/ 313/ 5

6نام كتاب راهنماي زبان تخصصي 2
تعداد 400
في به تومان 5700
باكسر 40 درصد 3420
جمع قيمت به تومان
000/ 368/ 1كه كارشناس جمعاً كتابها را 000/ 224/ 193 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديد اموال فوقالذكر در تاريخ 18/ 6/ 91 ساعت 30/ 9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي،جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند.قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد. اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91/ 10ج/ 337 آگهي مزايده اموال منقول
نوبت اول 14/ 5/ 91

به موجب اجراييه صادره از شعبه 21 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91/ 10ج/ 337 ثبت گرديده له مجيد گرمآبدشتي و عليه عباس معارفوند محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000/ 730/ 56 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000/ 700/ 2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده و مازاد آن در پرونده 91/ 12ج/ 606 توقيف ميباشد:
يك دستگاه خودرو ميني بوس فيات به شماره انتظامي 578 ع 19 ايران 16 تيپ آ9ـ 60 مدل 1370 رنگ آبي نفتي گازوئيل سوز كه قسمت جلو تصادفي و صافكاري شده رنگ نشده وبدنه سمت راست نياز به صافكاري و رنگ دارد لاستيك جلو 30 درصد وعقب 60 درصد ميباشد و به لحاظ نداشتن بيمه مبلغ 000/ 000/ 55 ريال ارزيابي شده و در پاركينگ معين نگهداري ميشود و سند نيز به نام آقاي اكبر خاتمي است.
كه مقرر گرديده خودرو فوقالذكر در تاريخ 13/ 6/ 91 در ساعت 30/ 9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از آن را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقدا و مابقي آن ظرف يك ماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد. جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري:دادورزاجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91/ 2ج/ 214 آگهي مزايده اموال منقول
نوبت دوم 18/ 5/ 91

به موجب اجراييه صادره از شعبه 5 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/ 2ج/ 214 ثبت گرديده له مصطفي پيلهوران قمي و عليه شركت فلامك و محمدرضا پورفخاران كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 367/ 840/ 828 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف يك دستگاه تالمبرهنه كن 9001TR ـ B2 مارك زيمنس ساخت آلمان تمام استيل به همراه بالا بر و كمپرسور و متعلقات موبوطه در حد نو مخصوص نگهداري مرغ و مواد پروتئيني كه كارشناس 000/ 000/ 500/ 1 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديده دستگاه فوقالذكر در تاريخ 19/ 6/ 91 ساعت 30/ 9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

=======================


91/ ج/ 18 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 18/ 5/ 91


به موجب اجراييه صادره از شعبه 2 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/ ج/ 18 ثبت گرديده له علي مهدي زاده كرباسي و عليه محبوبه ونفيسه و محمد علي و كبري و عليرضاو حورا و محمدرضا همگي زماني قمي و صديقه حسيني و سيد مهدي مسئله گو و آمنه و بتول و فاطمه هر سه مهدي زاده كرباسي و علي نادري قمي كه محكوم عليه محكوم شدهاند به فروش پلاك ثبتي 5/ 2443 اصلي ب 1 قم و تقسيم وجه بين مالكين برمبناي مالكيت كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
وكالت آقاي ابوالفضل جباري مالك چهار دانگ مشاع از شش دانگ بطرفيت آقاي محمد علي زماني قمي و غيره به مالكيت دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه 5 از پلاك 2443 اصلي بخش يك قم كه در استعلام انجام شده توسط اداره ثبت اسناد ملك فوق را از املاك جاري اعلام نموده و فاقد تحديد حدود ميباشد.
آن اجراي محترم از اينجانب خواسته تا از ملك مزبور واقع در خيابان آذر نبش كوچه تكيه سيد حسن بازديد و از نظر عرصه و اعياني بدون در نظر گرفتن سرقفلي كه در يد و متعلق مستاجرين است ارزيابي بعمل آيد.
با توجه به خواسته فوق از محل معرفي شده بازديد به عمل آمد، ساختمان مورد بازديد داراي 95/ 115 متر مربع عرصه كه در عرصه مزبور در طبقات زيرزمين به وسعت 60 متر مربع انباري تجاري در طبقه همكف دوباب و نيم مغازه برخيابان آذر و 2 باب مغازه داخل كوچه با سرويس پله جمعاً به وسعت 95/ 115 متر مربع و درطبقات اول كه برابر پايان كار صادره مسكوني است 70/ 123 متر مربع و طبقه دوم مسكوني 37 متر مربع احداث بنا گرديده . اسكلت ساختمان از دو طرف ديوارهاي باربر و در وسط و جلو كوچه و خيابان ستون فلزي با سقف تيرآهني و طاق ضربي است.
1ـ ساختمان انباري تجاري در زير زمين كه ارتفاع آن حدود 5/ 3 متر ميباشد و قبلا شيريني پزي بوده داراي ديوارهاي كاشي 15×15 تا زير سقف، توالت و حمام كاشي، سقف تيرآهن با طاق ضربي ، كف موزائيك و سقف آن سفيد ساده است كه در حال حاضر به صورت متروكه در آمده.
2ـ ساختمان طبقه همكف تجاري به وسعت 95/ 115 متر مربع كه شامل دودهانه و نيم در جلو خيابان به وسعت حدود 50 متر مربع داراي درب سكوريت، درب آكاردئوني، ديوار30/ 1سنگ بقيه ديوار تا سقف سفيد كاري،سقف سفيد كاري و ابزارزني ونقاشي، كف با سراميك فرش شده ارتفاع حدود 5/ 3 متر است. دوباب مغازه ديگر در داخل كوچه 6 متري واقع شده كه هر يك حدود 15 متر مربع وسعت دارد يك مغازه داراي درب پروفيلي با حفاظ، درب ديگري درب پروفيلي با درب كركره است در اين طبقه يك سرويس پله جهت ورود به بالكن نيم طبقه و طبقات فوقاني احداث گرديده،پشت مغازه جلو خيابان انباري مغازه قرار گرفته كه كف انباري موزائيك ، ديوارآن كاشي پنجره پروفيلي ارتفاع 2 متر ساختمان تجاري نيم طبقه به وسعت 25 متر مربع با ارتفاع حدود 70/1متر، كف سنگ فرش ديوار سفيد كاري ميباشد.
3ـ ساختمان طبقه اول پايان كار مسكوني دارد به وسعت 70/ 123 متر مربع كه مقداري به طرف كوچه پيش روي دارد و فاقد نماسازي اما داراي پنجرههاي پروفيلي است ارتفاع در اين طبقه قسمتي 75/ 3 متر و قسمتي 75/ 2 متر است. كه كف آن موزائيك، ديوارها تا زير سقف كاشي و از آن به عنوان انباري استفاده ميشود.
4ـ ساختمان طبقه دوم كه پايان كار مسكوني دارد به وسعت 37 متر مربع ارتفاع حدود 2 متر با ديوارها كاشي،كف موزائيك، پنحره پروفيلي است.
ساختمان داراي يك برق تك فاز 25 آمپر يك برق سه فاز 25 آمپر، آب كنتور 3 تجاري و گاز 25 G تجاري ميباشد.
با توجه به مراتب فوق بدون در نظر گرفتن سرقفلي مغازهها ارزيابي ملك مورد نظر با توجه به وسعت ملك موقعيت محل،نوع و وسعت ساختمان و كاربريهاي آن به شرح زير ارزيابي ميشود.
رديف
محل مورد ارزيابي
مساحت (متر مربع)
ارزش هر متر مربع(ريال)
ارزش كل (ريال)

1محل مورد ارزيابي عرصه
مساحت (متر مربع) 95/ 115
ارزش هر متر مربع(ريال) 000/ 000/ 20
ارزش كل (ريال) 000/ 000/ 319/ 2

2 اعياني انباري تجاري زيرزمين
مساحت (متر مربع) 60
ارزش هر متر مربع(ريال) 000/ 500/ 2
ارزش كل (ريال) 000/ 000/ 150

3 اعياني تجاري همكف
مساحت (متر مربع) 95/ 115
ارزش هر متر مربع(ريال) 000/ 200/ 3
ارزش كل (ريال) 000/ 040/ 371

4 اعياني تجاري نيم طبقه
مساحت (متر مربع) 25
ارزش هر متر مربع(ريال) 000/ 800/ 1
ارزش كل (ريال) 000/ 000/ 45

5 طبقه اول مسكوني
مساحت (متر مربع) 70/ 123
ارزش هر متر مربع(ريال) 000/ 500/ 2
ارزش كل (ريال) 000/ 250/ 309

6 طبقه دوم مسكوني
مساحت (متر مربع) 37
ارزش هر متر مربع(ريال) 000/ 000/ 2
ارزش كل (ريال) 000/ 000/ 74

7 آب دو برق سه فاز و تك فاز و گاز
ـ
ـ
000/ 000/ 40

جمع كل: «سه ميليارد و سيصد و هشت ميليون و دويست و نود هزار ريال»
000/ 290/ 308/ 3دستمزد كارشناسي برابر تعرفه به مبلغ 000/ 200/ 5 ريال « پنج ميليون و دويستهزار ريال» محاسبه ميگردد مقرر فرمائيد نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به عمل آورند.
لازم به تذكر است مستاجر طبقه همكف برخيابان در انتهاي مغازه اقدام به احداث يك دستگاه بالابر نموده است كه ارزش آن 000/ 000/ 35 ريال « سي و پنج ميليون ريال» ميباشد كه در ارزيابي محاسبه نگرديده است.
كه مقرر گرديده پلاك فوقالذكر در تاريخ 18/ 6/ 91 ساعت 30/ 10 الي 11 صبح به آدرس قم، خ ساحلي،جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد. اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد. جهت اطلاعات بيشتر به واحدمراجعه نمائيد.
حسن كاظمي:دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90/ 2ج/ 408 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 14/ 5/ 91
به موجب اجراييه صادره از شعبه 10 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90/ 2ج/ 408 ثبت گرديده له بيمارستان ولي عصر قم عليه ابوالفضل جوشقاني كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 000/ 717/ 87 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه توسط كارشناس به شرح ذيل ارزيابي گرديده:
1ـ تعداد دو عدد لوله فلزي يك متري جمعاً به ارزش مبلغ 80000 ريال معادل هشت هزار تومان.
2ـ دو عدد ميله ديلم فلزي هر يك به طول 5/ 1 متر جمعا به ارزش مبلغ 12000 تومان معادل 120000ريال.
3ـ يك دستگاه بخاري گازي فرسوده به ارزش مبلغ 000/ 100 ريال معادل ده هزار تومان.
4ـ يك عدد تخته نئوپان 3 متري به ارزش مبلغ 000/ 30 ريال معادل سه هزار تومان.
5ـ يك عدد قفسه فلزي 70 سانتي در 5 طبقه به ارزش مبلغ 000/ 120 ريال معادل دوازده هزار تومان.
6ـ يك دستگاه كولر آبي 6500 فرسوده به ارزش مبلغ 000/ 350 ريال معادل سي وپنج هزار تومان.
7ـ يك دستگاه جوش نارنجي رنگ به ارزش مبلغ 000/ 400 ريال معادل چهل هزار تومان.
8ـ يك عدد ميزكار فلزي 3 متري به ارزش مبلغ 000/ 300 ريال معادل سي هزار تومان
9ـ يك دستگاه دلر روميزي پايه دار به ارزش مبلغ 000/ 600 ريال معادل شصت هزار تومان.
10ـ يك دستگاه چاقو تيزكن (محك) به ارزش مبلغ 000/ 200 ريال معادل بيست هزار تومان
11ـ يك عدد ميز تحرير فلزي فرسوده به ارزش مبلغ 000/ 150 ريال معادل پانزده هزارتومان.
12ـ يك عدد قفسه يك متري شش طبقه به ارزش مبلغ 000/ 180 ريال معادل هيجده هزار تومان.
13ـ يك عدد كمد فلزي چهار درب به ارزش مبلغ 000/ 120 ريال معادل دوازده هزار تومان.
14ـ يك عدد ميز فلزي فرسوده به ارزش مبلغ 000/ 120 ريال معادل دوازده هزار تومان.
15ـ مقداري لوازم پمپ باد داخل گوني جمعا به ارزش مبلغ 000/ 250 ريال معادل بيست و پنج هزار تومان ( كيلويي از قرار كيلويي 1500 ريال)
16ـ يازده عدد سيلندرپمپ باد جمعا به ارزش مبلغ 000/ 220 ريال معادل بيست و دو هزار تومان.
17ـ تعداد دوازده عدد فلكه متعلق به پمپ باد جمعا به ارزش مبلغ000/ 120 ريال معادل دوازده هزار تومان
18ـ تعداد 12 عدد دينام پمپ باد در اندازههاي مختلف جمعا به ارزش مبلغ 000/ 3600 ريال معادل سيصدو شصت هزار تومان.
19ـ تعداد زيادي پيستون مستعمل پمپ باد جمعا به ارزش مبلغ 000/ 180 ريال معادل هيجده هزار تومان كيلويي از قرار هر كيلو 1500ريال)
20ـ يك دستگاه راديو ضبط دوبانده با مارك آيوا مشكي مستعمل به ارزش مبلغ 000/ 250 ريال معادل بيست و پنج هزار تومان.
21ـ يك دلر برقي سمباده كوچك به ارزش مبلغ 000/ 150 ريال معادل پانزده هزار تومان.
22ـ تعداد 20 عدد آچار در انواع مختلف روي تابلو مغازه جمعا به ارزش مبلغ 000/ 200 ريال معادل بيست هزار تومان.
23ـ يك عدد گيره فلزي به ارزش مبلغ 000/ 100 ريال معادل ده هزار تومان.
24ـ تعداد 9 عدد پوستر سيلندرپمپ باد اسقاطي به ارزش مبلغ 000/ 90 ريال معادل نه هزار تومان.
25ـ تعدادي پوسته كارتر و پوستر سيلندر جمعا به ارزش مبلغ 000/ 200 ريال معادل بيست هزار تومان ( كيلويي از قرار هر كيلو 1500ريال)
26ـ تعداد چهارده عدد دستگاه پمپ باد كامل در اندازه هاي مختلف جمعا به ارزش مبلغ 000/ 000/ 12 ريال معادل يك ميليون و دويست هزار تومان
27ـ تعداد شش عدد پمپ باد بدون موتور جمعا به ارزش مبلغ 000/ 800/ 1 ريال معادل يكصدو هشتاد هزارتومان.
28ـ يك عدد دينام آبي رنگ سالم به ارزش مبلغ 000/ 200/ 1 ريال معادل يكصدو بيست هزار تومان.
29ـ سيلندر پمپ باد به ارزش مبلغ 50000 ريال معادل پنج هزار تومان
30ـ يك دستگاه پمپ باد نصب شده دراطاق مقابل درب ورودي به ارزش مبلغ 000/ 750 ريال معادل هفتاد وپنج هزار تومان.
31ـ تعداد دوجام شيشه ساده جمعا به ارزش 000/ 150 ريال معادل پانزده هزار تومان.
32ـ تعداد سه عدد لنگه درب فلزي جمعا به ارزش مبلغ 000/ 300 ريال معادل سي هزار تومان.
33ـ يك عدد كولر آبي كوچك و مستعمل به ارزش مبلغ 000/ 150 ريال معادل پانزده هزار تومان
34ـ يك دستگاه موتور سيكلت فرسوده 125فاقد پلاك به ارزش مبلغ 000/ 450 ريال معادل چهل و پنج هزار تومان.
35ـتعداد دو عدد ويترين بدون شيشه فلزي به ارزش مبلغ 000/ 200 ريال معادل بيست هزار تومان.
36ـ تعداد دو عدد لنگه درب چوبي جمعا به ارزش مبلغ 000/ 20 ريال معادل دوهزار تومان.
37ـ يك دستگاه موتور گازي مارال به ارزش مبغ 000/ 150 ريال معادل پانزده هزار تومان.
38ـ تعداد دو دستگاه آب ميوه گيري بزرگ سبز رنگ مستعمل جمعا به ارزش مبلغ 000/ 300 ريال معادل سي هزار تومان.
جمع كل مبلغ 000/ 750/ 25 ريال معادل مبلغ دوميليون و پانصدوهفتادو پنج هزار تومان ميباشد.
كه مقرر گرديد اموال فوقالذكر در تاريخ 18/ 6/ 91 ساعت 30/ 9الي 10صبح به آدرس قم، خ ساحلي،جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اطاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. ودر صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد. جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢١-٠۵-١٣٩١, ١٢:٣٠

   

پر مبحث ترین ها