سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اگهي هاي دادگستري كرج از تاريخ 91/9/6الي91/10/4

بروز شده : ۴-١٠-١٣٩١, ١٠:۴۶    نسخه چاپی    
901267 آگهی احضار متهم6 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9009982619201250 این شعبه شهنام الهویی به اتهام سرقت موتور سیکلت خسرو محمدی یکتا فرزند تقی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و دراجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ میگردد تا در مهلت سی روزپس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م /. الف6399
بازپرس شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه2 فجر کرج ـ پوراحمدی
------------------------------------------

900107 آگهی احضار متهم6 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9009982619200107 این شعبه مهدی نیکبخت نصرآبادی به اتهام سرقت یک دستگاه تلویزیون ال سی دی40 اینچ تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و دراجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ میگردد تا در مهلت30 روزپس از انتشارجهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م /. الف6398
بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه2 فجر کرج ـ پوراحمدی
-------------------------------------------------

910854 آگهي احضار متهم 12 /9 /1391
دادسرا در پرونده کلاسه 9109982655500755 برای متهم حامد جلیلی فرزند حمید آگهی احضار متهم دایر بر نگهداری سی سانت هروئین و استعمال هروئین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی یک ماه پس از نشر آگهی ساعت10 صبح تعیین گردیده با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم در اجرای مقررات مواد115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مراتب در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و منتشر تا متهم جهت دفاع انتسابی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمدم /الف 6397
دادرسی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج ـ صفری
-------------------------------------------------------------

910475 آگهی احضار متهم 18 /9 /1391
(مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
مجتمع دادگاههای عمومی وانقلاب دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس به موجب کیفرخواست شماره 9110432652801366 در پرونده کلاسه 9109982653900276 برای کبری انصاریپور و علیرضا همایون فر به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 12 /12 /91 ساعت11 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م /الف6406
شاکی: علی اشرفی متهم: علیرضا همایون فر و کبری انصاریپور اتهام: خیانت در امانت
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه108 دادگاه عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس ـ علیمحمدی
---------------------------------------------------------------

910677 آگهی احضار متهم 14 /9 /1391
(مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
مجتمع دادگاههای عمومی وانقلاب دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس به موجب کیفرخواست شماره 9110432652801997 در پرونده کلاسه 9109982654100155 برای حسین جعفر کاشانی به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 8 /12 /91 ساعت11 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم ودراجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م /الف6405
شاکی: حمیدرضا قریه چی متهم: حسین جعفرکاشانی اتهام: خیانت در امانت
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه108 دادگا عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس ـ علیمحمدی
----------------------------------------


910501آگهی وقت دادرسی 20 /9 /1391
خواهان / خواهانها سولماز خانعلی پورگوران سراب دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان حسین سیفی طالشی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت معرفی داور به شعبه هفده دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت مجتمع خانواده ارجاع و به کلاسه 9109982611700497ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ظرف 20روز داور خود را معرفی نماید. م /الف14408
منشی دادگاه حقوقی شعبه هفده دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج
---------------------------------------------------------------------

910149 مزایده اموال غیرمنقول27 /9 /1391
به موجب پرونده کلاسه 91 /123 / ارجاعی صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مشهد له: روزا شجاعی و علیه: محمدرضا افشاریان محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد 1359 عدد سکه بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ ـ ـ ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی پلاک ثبتی 217 /169 متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است در مورخ 25 / 10 / 91 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده بفروش میرسد مزایده از قیمت 000 /000 /500 /7 ریال نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ششدانگ پلاک ثبتی 217 /169 واقع در: کرج ـ سه راه گوهردشت ـ به سمت میدان امام ـ خیابان یاسر 3ـ نبش تقاطع اول
این ملک دارای سند ششدانگ ـ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 78 / 1174 مترمربع به شماره 217 فرعی از 169 اصلی قطعه 134 تفکیکی میباشد و حدود آن شمالا به طول 20 /2 و 44 /26 متر به خیابان 10 متری و میدان، شرقا به طول 42 متر به قطعه 135 تفکیکی، جنوبا به طول 28 متر به قطعه 137 تفکیکی و غربا به طول 44 /40 متر به خیابان 12 متری و به صورت چهار دیواری و فاقد اعیان مسکونی و واقع در منطقه با کاربری فضای سبز بر اساس نقشههای طرح تفصیلی میباشد که با توجه به موقعیت، کاربری، نرخ روز و جمیع جهات موثر در ارزیابی، ارزش ششدانگ این پلاک ثبتی به عنوان قیمت پایه مزایده مبلغ 000 /000 /500 /7 ریال (معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان) میباشد. م / الف 14368
صحرائی ـ دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
-----------------------------------------------------------

آگهی فقدان سند
آقای پرویز ورزندی ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعلام نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 45 /65 متر مربع به شماره: باقیمانده 12070 فرعی از 162 اصلی مفروز از پلاک 12070 فرعی واقع در اراضی: خالصه جز حوزه ثبتی ناحیه2 شهرستان کرج مورد ثبت 895158 صفحه: 316 جلد: 2654 املاک بنام عدالت کریمخانی ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی به شماره 5042 مورخ 2 /4 /87 دفترخانه 97کرج به متقاضی منتقل شده ثبت و به موجب سند رهنی شماره 5043 مورخ 12 /4 /87 دفترخانه97 کرج در رهن بانک مسکن میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصلاحی به ماده 120 آیین قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا به علت منفک شده این اداره از ثبت کرج ثبت و صفحه اولیه مسدود و مورد ثبت ذیل شماره ثبت 11043 صفحه 50 دفترجلد 105 کرج املاک این اداره ثبت گردید. م /الف 14338
ایرج فهیمی ـ رئیس ثبت اسناد واملاک شهرستان کرج
-----------------------------------------------------

آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب پرونده کلاسه 90 /8 /642 اجرایی و رای صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی / حقوقی کرج محکوم له مهرانگیز حسینزاده محکوم علیه مقصود مهدیلویی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 /500 /355 ریال درحق محکوم له بمبلغ 000 /000 /150ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی 3 دانگ مشاع از 6دانگ از پلاک ثبتی 245 /167 متعلق به نامبرده از سوی این اجرای توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر گردیده در مورخ 27 /10 / 91 از ساعت10 الی11 در محل اجرای احکام مدنی شعبه8 دادگستری کرج واقع در کرج بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت ساختمان شماره2 دادگاههای حقوقی کرج از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت 000 /000 /360 ریال با نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد از وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی (بانک ملی) از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس ازانجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینههای نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزايده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود روز بعد از مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
در خصوص پرونده کلاسه 89 /8 /642 مبنی بر ارزیابی ملک مورد نظر (پلاک ثبتی 245 /167 قطعه38) واقع در کرج ـ کیانمهرـ خیابان20 متری قربانی ـ جاده امامزاده ـ10متری فلاح ـ قطعه 38 تفکیکی اینجانبان اعضای هیأت کارشناسی پس از مطالعه پرونده تحت نظر و مراجعه جداگانه به محل نتیجه بررسیها و ارزیابی به عمل آمده بشرح زیر معروض میگردد.
همانگونه که مستحضرید: به استناد سندهای ابرازی (دو جلد سند مالکیت 3 دانگی) شش دانگ ملک مورد ارزیابی به مساحت 1200متر مربع با حدود اربعه1ـ شمالا به طول 20 متر به خیابان 10 متری فلاح 2ـ شرقا به طول60متر به قطعه 39 تفکیکی 3ـ جنوبا بطول 20متر به قطعه 41 تفکیکی 4ـ غربا بطول 60متر به قطعه 37 تفکیکی اراضی 167 اصلی قریه بزقش آباد میباشد مشاهدات میدانی بعمل آمده در حال حاضر قطعه ملک مورد نظر با قطعه همجوار خود به طور یکجا با دیوار کشی و نصب درب و رودی محصور شده است ضمن اینکه در قسمت جنوب ملک نیز اسکلتی با خرپای فلزی و ستونهای مربوطه د رحال احداث بوده که عملیات ساخت آن متوقف شده است با توجه به مندرجات متن برگ معامله یک برگی ابرازی شماره 32613 مورخه 28 /11 /1382 به موجب مفاصا حساب شماره 21827 مورخه 16 /11 /1382 شهرداری منطقه4 مورد معامله فاقد کاربری و در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد.
نظریه کارشناسی: بر اساس توضیحات فوق الذکر و شرایط وضع موجود شش دانگ کامل قطعه زمین مورد نظر با پلاک ثبتی 245 /167 قطعه38 تفکیکی دارای دو جلد سند مشاعی) به مساحت 1200متر مربع با توجه به شرایط فعلی منطقه موقعیت مکانی زمانی حال حاضر و جمیع جهات مؤثر در ارزش جمعا به میزان 000 /000 /960 ریال (معادل نود وشش میلیون تومان) ارزیابی و اعلام میگردد. لیکن ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نظر جهت قیمت پایه مزایده به میزان 000 /000 /360 ریال اعلام میگردد. مراتب جهت اطلاع و اقدامات مقتضی معروض میگردد م /الف 14364
دادورز شعبه 8دادگاه حقوقی کرج ـ خدایی
-----------------------------------------------------------------

910125 ابلاغ وقت دادرسی 25 /9 /1391
خواهان سولماز بیژه دادخواستی به طرفیت خوانده امیرحسین سهرابی به خواسته فک رهن(الزام به فک رهن از مال منقول) تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازده دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9109982611200121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 30 /10 /1391 و ساعت12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی واطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف14254
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه دوازده دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ عباس محمدی ملاسرایی
-----------------------------------------------

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کلاسه پرونده: 91 /18 /910112 /ح
وقت رسیدگی: 7 /11 /91 ساعت10 صبح
خواهان: وجیها... گلستانی فرزند حفیظا...
خوانده: 1ـ زهرا خشیجان فرزند محمود 2ـ میرزا حسن ارسلانی فرزند شرف
خواسته: الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم به متراژ50 /72 متر مربع از پلاک ثبتی2907 /146 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه18 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تاخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر بالا جهت رسیدگی حضوربه هم رساند چنانچه بعدا ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بودم /الف 14335
مدیر دفتر شعبه18 دادگاه عمومی کرج
-----------------------------------------------------------------

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له / نام: مدینه نام خانوادگی: طویل نام پدر: عزیز شغل: خانه دار نشانی محل اقامت: ماهدشت ـ خ ش ترابی ـ کوچه دلگشا ـ پلاک 12
محکوم به / بموجب دادنامه شماره 142 مورخ 29 /7 / 91 شورای حل اختلاف ماهدشت حوزه چهارم که وفق دادنامه شماره 142 شعبه چهارم شورای حل اختلاف ماهدشت قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 400 / 956 / 23 ریال به عنوان اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 23 / 5 / 91 لغایت. اجرای حکم در حق محکوم له.
مشخصات محکوم علیه / نام: محمدرضا نام خانوادگی: علیزاده نام پدر: یونس شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه:
1ـ پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.
2ـ ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3ـ مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت (ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاًاعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بودهاید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61روز تا 6ماه محکوم خواهید شد 4ـ علاوه بر موارد بالا که قسمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21 /1 /79 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م / الف 14405
رئیس حوزه چهارم شورای حل اختلاف

-------------------------------------------------------
910946آگهي تعیین وقت دادرسی 28 /9 /1391
خواهان / خواهانها ساره بوربور دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد لاریجانی و میثم جعفری به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و هفت دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت مجتمع خانواده ارجاع و به کلاسه 9109982612700926 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 28 /11 /1391 ساعت11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامو رمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی واطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددم /الف 14436
منشی دادگاه حقوقی شعبه بیست و هفت دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج
-----------------------------------------------

910559 دادنامه 23 /8 /1391
پرونده کلاسه 9109982611400500 شعبه چهارده دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج دادنامه شماره 9109972611400853
خواهانها: 1ـ آقای مصطفی مهر نیا 2ـ خانم اشرف مهرنیا 3ـآقای مهران مهرنیا 4ـ خانم مهین شاهی همگی به نشانی کرج رجائی شهر کوی اتحاد خ گلستان اتحاد پلاک 97و99
5ـ آقای سیدمحمود مهرنیا به نشانی کرج رجائی شهر کوی اتحاد خ گلستان اتحاد پلاک97و99
خوانده: آقای سیدمرتضی مهرنیا به نشانی مجهول المکان
خواسته: ابطال وکالتنامه
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقایان و خانمها محمود ـ مصطفی ـ مهران ـ اشرف همگی مهرنیا و مهین شاهی به طرفیت آقای سید مرتضی مهرنیا به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 26450ـ28 /2 /88 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره57 کرج به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و اینکه وکالت تنظیمی وکالت کاری است و وکالت یک عقد جائز میباشد دادگاه خواسته خواهانها را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 678 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال وکالتنامه فوق الذکر صادر واعلام میدارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و20 روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض د رمحاکم تجدیدنظر استان البرز میباشد. م /الف 14439
رئیس شعبه14 دادگاه حقوقی کرج ـ کاظمی

--------------------------------------------
911058 آگهی احضار متهم 7/9/1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9109982619601056 این شعبه فرزاد قره باغی فرزند رضا به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا ظرف سی روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف7104
مدیر دفتر شعبه18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 شهید بهشتی کرج- رضا ابرزاده
---------------------------------------------------------------------

911064 آگهی احضار متهم 12 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9109982619601062 این شعبه هادی نظری به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا حداکثر ظرف 30 روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7103
مدیر دفتر شعبه بازپرسی18بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 شهید بهشتی کرج- رضا ابرزاده
------------------------------------------------------------------

910951 آگهی احضار متهم 21 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9109982654900930 این شعبه سجاد سعیدی کیا به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال متعلق به غیر تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر ( مورخ 9 /12 /1391 ساعت10)جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7102
حسینعلی محمدی الموتی-بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 شهید بهشتی کرج
---------------------------------------------------------------

910314 آگهی احضار متهم22 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9109982654900308 این شعبه محمد واشقانی فراهانی به اتهام سرقت گوشی موبایل و طلا و دلار تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر ( مورخ 13 /12 /1391 ساعت11) جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7101
بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 شهید بهشتی کرج- حسینعلی محمدی الموتی
---------------------------------------------------------

901573 آگهی احضار متهم 22 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9009982654901452 این شعبه عباس بیات فرزند صادق به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت خودرو تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر ( مورخ 5 /12 /1391 ساعت11)جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7100
حسینعلی محمدی الموتی-بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 شهید بهشتی کرج
--------------------------------------------------------

910793 آگهی احضار متهم13 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9109982619400790 این شعبه شهرزاد لطیفی به اتهام توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر یکماه از تاریخ انتشار آگهی ( مورخ ساعت)جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7099
مدیر دفتر شعبه بازپرسی شعبه16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 شهید بهشتی کرج- محمد درویش
---------------------------------------------------------------

900698 آگهی احضار متهم 21 /9 /1391
در پرونده کلاسه 9009982619500690 این شعبه روح اله کرد فرزند محمود به اتهام فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر ( مورخ 01 /11 /1391 ساعت12)جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7097
بازپرس شعبه بازپرسی شعبه17باز پرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 شهید بهشتی کرج
------------------------------------------------------

890852 دادنامه 22 /5 /1390
پرونده کلاسه 8909982656700924 شعبه 119 دادگاه عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان کرج دادنامه شماره 9009972615900368
شاکی: خانم حوری زهتایچی به نشانی تهران- خ ستارخان- خ دکتر حبیب الهی- ک کیهانی پ60
متهم: آقای میلاد کریمخان شهریاری به نشانی کرج- خ فرروغی- خ ش حسینیه-ک حور پ 60
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر
رای دادگاه
راجع به اتهام آقای میلاد کریم خان فرزند سعید دائر بر سرقت گردنبند طلا با قاپیدن از شاکی خانم حوری زهتاچی فرزند حسینعلی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب کرج بتاریخ 30 /8 /1389 به شماره 7 /890960 دادگاه صرفنظر از عدم حضور شاکی دردادسرا ودادگاه علیرغم اخطار و ابلاغ قانونی و عدم پیگیری شکایت و ارائه ادله اثباتی کافی به لحاظ آنکه دلیل کافی به توجه اتهام به متهم وجود ندارد به استناداصل37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز می باشد.م /الف 7095
دادرس شعبه119 دادگاه عمومی و جزائی کرج- خدادی
-----------------------------------------------------------------

910792 آگهی احضار متهم13 /9 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه 9109982619400789 این شعبه فریدون کمال پور به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر یکماه از تاریخ انتشار آگهی ( مورخ ساعت)جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م /الف7098
مدیر دفترشعبه بازپرسی شعبه16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 شهید بهشتی کرج- محمد درویش
------------------------------------------------------------

910668 آگهی احضار متهم 20 /9 /1391
دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب کیفرخواست و شکایت شاکی حسن تیموری در پرونده کلاسه 910668 آگهی احضار متهم ایوب قره جلو فرزند اسماعیل به اتهام فروش مال غیر که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 18 /1 /1392 ساعت9 صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی یاست در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمدم /الف 7096
دفتر شعبه112 دادگاه عمومی( جزایی)دادگستری شهرستان کرج- محمد طهماسبی

----------------------------------------------

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم /آمنه پورقاسم سالومحله دارای شناسنامه شماره 2077 به شرح دادخواست به کلاسه 1 /9109982691800505 ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عسکر بهزادی چینجانی بشناسنامه 1435 در تاریخ 8 /6 /91 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-امیرحسین بهزادی چینجانی فرزند عسکر به ش ش 1- 193335-031 صادره از کرج متولد سال 1378 پسر متوفی
2-آمنه پورقاسم سالومحله فرزند علی اصغر به ش ش 2077 صادره از رودسر متولد 1353همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.م /الف 14469
رئیس حوزه 18 شورای حل اختلاف مرکزی کرج
--------------------------------------------------

141 دادنامه 2 /12 /90
مرجع رسیدگی: حوزه چهارم شورای حل اختلاف ماهدشت / شهرستان کرج
شماره کلاسه: 90 /4 /97 شماره دادنامه: 141 مورخ: 2 /12 /90
خواهان: عیسی غلام زاده آدرس: ماهدشت خ ش رحمانی نیلوفر6 پلاک17
خوانده: امیر بیات آدرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ یک میلیون ریال با انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تادیه
گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جریان تشریفات قانونی در وقت فوق العاده شورا به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا- در خصوص دعوی خواهان عیسی غلامزاده بطرفیت خوانده امیربیات به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیون ریال وجه با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده من جمله مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و ملاحظه رسید عادی که تصویر برابر با اصل آن پیوست است و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ کتبی حضور نیافته و دفاعیه و مدرکی دلالت بر برائت ذمه خود ارائه نداده است لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته است و مستند به مواد 198و522و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست(26 /7 /1390) لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری کرج می باشد.م /الف14471
قاضی حوزه چهارم شورای حل اختلاف ماهدشت- رضا سبزواری نژاد
-----------------------------------------

910571 تعیین وقت دادرسی 28 /9 /1391
خواهان محبوبه سرفرازی امینی دادخواستی به طرفیت خواندگان سمیه عطایی و رضا بختآور زرنجین به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهار دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت پلاک 124 ـ 120 ارجاع و به کلاسه 9109982610400492 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 16 /11 /1391 و ساعت30 /12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امو رمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمادم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف14508
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهاردادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج
-----------------------------------------

910404ب.ج اجرائيه 2 /10 /91
نظر به اینکه به موجب اجرائیه 910404 ب ج صادره از شعبه 7 حقوقی کرج محاکم عمومی حقوقی کرج آقای مسعود صفایی محکوم است به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پارکینگ مربوط به یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی موضوع خواسته بنام خواهان و پرداخت مبلغ 219800 ریال بابت هزینه دادرسی مطابق قیمت منطقه بندی در حق خواهان تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ پارکینگ مربوط به یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 829 /149 و پرداخت هزینه اجرایی دولت بر اساس تقویم خواسته به 000 /000 /51 ریال
در حق محکوم له خانم پري سلیمی با توجه باینکه وی مجهول المکان اعلام گردیده بدین وسیله مراتب برابر ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی فقط برای یک نوبت آگهی میگردد بدیهی است تاریخ درج آگهی در روزنامه تاریخ ابلاغ محسوب میگردد لذا محکوم علیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد برگ اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت برای ادامه عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه وی محل اقامت خود را کتبا به اجراء اطلاع دهند.
شعبه7 دادگاه حقوقی کرج
----------------------------------------------------

910570تعیین وقت دادرسی 28 /9 /1391
خواهان محبوبه سرفرازی امینی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا عطایی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت و تأمین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهار دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت پلاک 124 ـ 120 ارجاع و به کلاسه 9109982610400491 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 16 /11 /1391 و ساعت12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی واطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمادم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف14507
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهاردادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ سید حسن عالیقدر
----------------------------------------

911203 تعیین وقت دادرسی 2 /10 /1391
خواهان راحله ذوالفقاری دادخواستی به طرفیت خوانده وحید حاجی باقر به خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس واقع در کرج جاده ملارد نبش خیابان اهری مجتمع قضائی فردیس ارجاع و به کلاسه 9109982612901179 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 7 /12 /1391 و ساعت 30 /11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فقو جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14579
منشی دادگاه حقوقی شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس ـ منظوری
---------------------------------------------------------

آگهی مزایده اموال غیر منقول


بموجب پرونده کلاسه 91 /1839 اجرایی و رای صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی / حقوقی اجرایی محکوم له پروین میر افشار علیه ماشاءا... پوردیان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 /000 /50ریال در حق محکوم له و مبلغ 000 /500 /2 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له وبه منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی 30000 ریال متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح زیر توقیف وارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 3 /11 /91 از ساعت9 الی 30 /9 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت 000 /000 /940 ریال با نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی(بانک ملی) از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه درمهلت قانونی مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است که ازمحل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود روز بعد مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد ضمنا محل مزایده اجرای احکام مدنی حل اختلاف مرکزی میباشد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است پلاک 4635 /155 به شماره ثبت 967056 دفتر 3324 صفحه 33 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول سمت جنوب به مساحت 68 متر مربع به انضمام یک باب انباری به مساحت 23 /4 متر مربع قطعه 8 تفکیکی واقع در طبقه همکف میباشد کل ساختمان دارای4 طبقه روی همکف بوده که همکف به عنوان پارکینگ و انباری و یک واحد مسکونی و طبقات فوقانی به عنوان مسکونی در طبقه 2واحد جمعا دارای 6 واحد ـ واحد نما سنگ و اسکلت بتون میباشد واحد مورد نظر مشتمل بر دو اتاق خواب حال و پذیرایی سرویس کامل سرامیک آشپزخانه اپن با کف و دیوار سرامیک ـ سیستم گرمایشی بخاری و سیستم سرمایشی کولر و دارای انشعاب آب و برق و گاز میباشد م /الف14616
ضمنا ارزیابی ارزش ششدانگ پلاک فوق با قدرالسهم از عرصه مشاعیات و مشترکات به مبلغ 000 /000 /940 ریال
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج
=================


890486 دادنامه 15 /9 /1389

پرونده کلاسه 8909982653100762 شعبه119 دادگاه عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان کرج دادنامه شماره 8909972615900893
شاکی: خانم زهرا گلزاده به نشانی کرج مهرشهر خ چهارم ک شهید سه اصلان محمدی پلاک19
متهمین: 1ـ خانم شقایق اسفندیاری به نشانی کرج مهدی آباد خ شهید بهشتی پلاک 57
2ـ آقای سعید اینانلو به نشانی کرج میان جاده خ22 غربی قلم پلاک1
3ـ آقای سعید شریفی به نشانی کرج کیانمهر شهرک مینو خ ارغوان بلوک 3298 واحد2
4ـ خانم مانداناشجاعی به نشانی کرج حسینآباد مهرشهر خ افشار ک سینا پلاک 62
اتهام: رابطه نامشروع مادون زناـقوادی وترک انفاق
رأی دادگاه ـ درباره اتهام منتسبه نسبت به متهمین 1ـ سعید شریفی فرزند حاج مراد متولد 1359 اهل کرمانشاه ساکن کرج 2ـ سعید اینانلو فرزند علی متولد 1360 شغل آزاد اهل و ساکن کرج 3ـ خانم شقایق اسفندیاری فرند علی اکبر متولد 1361 شغل آزاد اهل تهران ساکن کرج4ـ خانم ماندانا شجاعی فرزند علی متولد 1353 شغل خانه دار اهل آبادان ساکن کرج متهمین ردیف اول ودوم آزاد و متهمین ردیف سوم و چهارم بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل متهم ردیف اول دایر بر قوادی وترک انفاق و داشتن رابطه نامشروع مادون زنا با متهمین ردیف سوم و چهارم و بقیه متهمین دایر بر داشتن رابطه نامشروع مادون زنا با یکدیگر موضوع شکایت شاکیه خانم زهرا گلزاده فرزند نجف که در بیا ن شکایت خودش عنوان نموده است که علیه چهار نفر متهم شکایت دارم000 این دو نفر خانم با شوهر من دوست شدند و به خاطر این رفاقت به خانه من آمده بودند و با شوهرم زندگی میکردند و شوهرم(متهم ردیف اول) نیز مرا از خانه بیرونانداخته بود با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حضور متهمین در منزل شاکیه و با توجه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب کرج و اقرار صریح متهمین نسبت به برقراری رفاقت و دوستی وحضور در منزل متهم ردیف اول بدون داشتن رابطه علقه محرمیت که حسب اقرار صرفا برای مصرف مواد مخدر به مدت چند ماه در منزل متهم ردیف اول زندگی کردهاند لذا بزه انتسابی به متهم ردیف اول در موردترک انفاق و داشتن رابطه نامشروع و همچنین بقیه متهمین مبنی برداشتن رابطه نامشروع با یکدیگر ثابت میباشد لذا دادگاه با استناد به مواد 637و642 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را در مورد بزه برقراری رابطه نامشروع به تحمل99 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید و متهم ردیف اول را در مورد بزهترک انفاق با توجه به اعلام گذشت شاکیه به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم مینماید لیکن با اعمال ماده22 از قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی مبلغ یک میلیون ریال در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده میشود ودرمورد بزه دیگر متهم ردیف اول مبنی بر قوادی با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به اینکه متهمین خودشان صرفا جهت مصرف مواد مخدر در منزل یکی از آنان تجمع میکردهاند و دلیلی بر مراجعه و حضور افراد دیگر برای انجام اعمال منافی عفت با خانمهای حاضر در منزل وجود ندارد و با توجه به فقد دلیل کافی و انکار شدید متهم بزه انتسابی به وی احراز نگردید لذا دادگاه با استناد به اصل برائت شرعی و بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر مینماید و با استناد به تبصره ذیل ماده 18 از قانون مجازات اسلامی ایام بازداشت قبلی متهمین جزء محکومیت وی احتساب میشود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان البرز میباشدم /الف7094
رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی و جزائی کرج ـ هدایت رنجبر
------------------------------------------------------------------
900168 دادنامه 18 /8 /1390

پرونده کلاسه 9009982655000005 شعبه 119 دادگاه عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان کرج دادنامه شماره 9009972615900622
شاکی: آقای سیدجلیل میرصالحی با وکالت ماهرخ ريحاني کرج میدان آزادگان ابتدای مطهری نبش خ ساوجی ساختمان آریا ط هفتم واحد14
متهم: آقای غلامرضا حبیبی کرمان شهرستان بم خ رفعت نظام ارگ قدیم منزل حاج اتقایی
اتهام: سرقت
رأی دادگاه ـ درباره اتهام آقای غلامرضا حبیبی فرزند علی دایر بر تخلف درامر حمل و نقل کالا(نرساندن کالا به مقصد) موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج بدین شرح که شاکی آقای سید جلیل ميرصالحی با وکالت خانم ماهرخ ريحاني طی شکوائیه خود و م
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۴-١٠-١٣٩١, ١٠:۴۶

   

پر مبحث ترین ها