سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آكهي هاي دادگستري كرج 1391/10/12

910615 تعیین وقت دادرسی9 /10 /1391
خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان دادخواستی به طرفیت خواندگان ملوک خوش نظر و احسان اله شاه محمدی به خواسته مطالبه طلب و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاههای عمومی. شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سی دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت ـ بلوار ملاصدراـ روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9109982613000537 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 31 /01 /1392 و ساعت10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14837
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج
-----------------------------------------------------------------------------------

900663 تعیین وقت دادرسی 22 /8 /1391
خواهان محمد کرچی دادخواستی به طرفیت خوانده سید اسمعیل عبداله صابری به خواسته مطالبه طلب و مطالبه خسارت و پرداخت حق الوکاله تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سه دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9009982610300660 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9 /12 /1391 و ساعت 30 /10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14840
منشی دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ سیده معصوم حسینی
-------------------------------------------------------------------------------

91 /3437ج ش آگهی مزایده اموال منقول 10 /9 /91

بموجب پرونده کلاسه 90 /3437 صادره از حوزه شورای حل اختلاف کرج له علی پیرزاده و علیه عباس براتی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 000 /000 /25 ریال به عنوان اصل خواسته و در حق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجراتوقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 30 /10 /91 از ساعت 15 /9 الی 30 /9 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی(تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین میتوانند ظرف هفت روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است1ـ یک دستگاه تلویزیون رنگی مارک سامسونگ قاب مشکی40 اینچ مدل CA40R818
شماره سریالAHUR30FP200425
به همراه یک دستگاه سینما خانواده با تعداد چهار باند همگی مستعمل جمعا به ارزش 000 /500 /4ریال ـ م /الف 14887
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج ـ فرخزاد
-----------------------------------------------------------------------
911196 تعیین وقت دادرسی 9 /10 /1391

خواهان منیژه بالست دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل توفیقی آذری به خواسته لغو حضانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس واقع در کرج جاده ملارد نبش خیابان اهری مجتمع قضائی فردیس ارجاع و به کلاسه 9109982612901172 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9 /12 /1391 و ساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14876
منشی دادگاه حقوقی شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس ـ منظوری

-------------------------------
آگهی مزایده اموال غیرمنقول(نوبت دوم)

به موجب پرونده کلاسه 9 /900172 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی کرج له: خانم مریم زارعی مهر و علیه آقای عسكر عسكری محکوم علیه محکوم است به پرداخت یکصد سکه بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ 5 درصد عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی پلاک ثبتی 1170 /168 متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 10 /11 /91 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت 000 /000 /150 /21 ریال نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به شرح ذيل پیوستی میباشد
حضور دادورز محترم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
عطف به کارشناسی کلاسه 90 /9 /6523 مبنی بر ارزیابی پلاک 1170 /168 واقع در کرج ـ خیابان خیام ـ نبش خیابان فردوسی با هدایت و راهنمایی خواهان به محل ملک مراجعه کرده و پس از بازدید و بررسیهای لازم نتیجه کارشناسی به شرح ذیل میباشد.
پلاک 1170 /168 به شماره ثبت 8989 صفحه 203 دفتر جلد 100 دفاتر ناحیه3 کرج که برابر صورت مجلس تفکیکی 55756 مورخه 20 /5 /88 به دو قطعه تفکیک شده که قطعه اول تفکیکی پلاک 12150 فرعی از 1170 /168 اصلی به عنوان شش دانگ یک قطعه زمین که در آن ساختمان احداث شده به مساحت 70 /427 متر مربع و قطعه دوم تفکیکی به عنوان باقیمانده پلاک 1170 /168 اصلی شش دانگ یک قطعه زمین که در آن ساختمان احداث شده به مساحت 660متر مربع که در اثر عقب نشینی مساحت آن به 92 /655 متر مربع اصلاح شده است و پلاکهای فوق فاقد صورت مجلس تفکیک آپارتمان و مغازه تجاری میباشند.
اعیانی پلاک فوق عبارتند از:
همکف دارای 7باب مغازه در قسمت شمالی و 3باب مغازه در ضلع جنوبی پلاک واقع شده است که مساحت مجموع 7 باب مغازه شمالی 257 متر مربع(بدون بالکن تجاری) و مساحت 3 باب مغازه ضلع جنوبی 82 متر مربع(بدون بالکن تجاری) و طبقه بالا دارای 3 واحد به صورت اداری که راه دسترسی آنها از ضلع شمالی برای دو واحد و از ضلع جنوبی برای یک واحد که مساحت آنها بهترتیب حدود 95 متر مربع و 6 /115 متر مربع و 160متر مربع به عنوان دفاتر معماری و دفتر فنی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد که دو واحد آنها در اختیار مستاجر میباشد.
ضمنا تمام واحدهای تجاری به صورت سر قفلی به افراد غیر واگذار شدهاند و پلاک فوق فاقد صورت مجلس تفکیکی به صورت تجاری و مسکونی میباشد.
با توجه به مراتب فوق وارزش املاک منطقه و موقعیت مکانی، مقطع زمانی و درنظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در ارزیابی به انضمام حق کسب و پیشه و سر قفلی تجاریهای همکف ارزش ششدانگ پلاک فوق مبلغ 000 /000 /150 /21 ریال معادل دو میلیارد و یکصدو پانزده میلیون تومان و ارزش ششدانگ پلاک فوق بدون در نظر گرفتن سر قفلیها و حق کسب و پیشه مبلغ 000 /000 /950 /8 ریال معادل هشتصد و نود و پنج میلیون تومان و ارزش 2سهم از 10 سهم پلاک مذکور با احتساب سر قفلی و حق کسب و پیشه 000 /000 /230 /4ریال معادل چهارصد و بیست و سه میلیون تومان و ارزش 2سهم از 10 سهم پلاک مذکور بدون در نظر گرفتن حق کسب و پیشه مبلغ 000 /000 /790 /1ریال معادل یکصدو هفتاد و نه میلیون تومان میباشد.م /الف 14903
ابوالفضل دلاوری ـ دادورز شعبه 9 اجرای احکام دادگاه خانواده
--------------------------------------------------------------------------

901162 دادنامه 3 /10 /1391
پرونده کلاسه 9009982612701132 شعبه بیست و هفت دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج
دادنامه شماره9109972612701828
خواهان: خانم شهلا گلزار رفیع به نشانی کرج 45 متری خ ابوذر شهرک امید بلوک ج واحد1
خوانده: آقای روح اله نوروزی به نشانی مجهول المکان
خواسته: گواهی عدم امکان سازش
رأی دادگاه ـ درباره دادخواست تقدیمی خواهان شهلا گلزار رفیعی بطرفیت خوانده روح اله نوروزی بخواسته طلاق بااین توضیح که حسب تصویر سند نکاحیه پیوست پرونده طرفین در تاریخ 21 /2 /86 با یکدیگر به نحو دائم و رسمی ازدواج نموده و بلحاظ عسر و حرج خواسته از ناحیه خواهان مطروح گردیده است با عنایت به اینکه سعی و تلاش دادگاه وداوران در جهت حصول سازش ذات البین منتج به نتیجه نگردیده وخوانده علیرغم دعوت از طریق جرائد حاضر نشده و لایحهای ارسال نداشته و زوجه با بذل کلیه حق و حقوق مالی اصرار بر طلاق دارد و تحقیقات انجام شده از شهود تعرفه موید صحت ادعای زوجه دارد بنابراین دادگاه با توجه به مراتب مذکور و با استناد به مواد 1130و 1119 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 خوانده را ملزم به طلاق زوجه مینماید و بر این اساس خواهان میتواند ظرف سه ماه پس از قطعیت رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق و بابذل مهریه خود را به نحو خلع مطلقه نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان البرز و بیست روز قابل فرجام خواهی است.م /الف 14952
مرزبان ـ رئیس شعبه27 دادگاه خانواده کرج
----------------------------------------------------------------------

910907 آگهي تعیین وقت دادرسی11 /10 /1391

خواهان امر اله رحمانی دادخواستی به طرفیت خوانده فرید هاشمزاده به خواسته دستور موقت وتحویل پلاک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت ـ بلوار ملاصدرا ـ روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9109982610500836 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 28 /11 /1391 وساعت 35 /9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بوده خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امر مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م /الف 14919
متصدی امر دفتری دادگاه شعبه پنج دادگا عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ مهدی اصل روستا
------------------------------------------------------------------------

91024آگهي تعیین وقت دادرسی10 /10 /1391

خواهان سهیلا حبی علیداش دادخواستی به طرفیت خوانده منصوره جوادی به خواسته اجرتالمثل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت ـ بلوار ملاصدرا ـ روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع وبه کلاسه 9009982610501004 ثبت گردیده که وقت رسیدگی اجرای قرار آن 5 /12 /1391 وساعت 30 /11تعیین شده است به علت مجهول المکان بوده خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمناعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد م /الف 14924
متصدی امر دفتری دادگاه شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ مهدی اصل روستا

------------------------------------------------
91 /71 /910352 رونوشت آگهی حصر وراثت 12 /10 /1391

خانم توران شولی دارای شناسنامه شماره 497 به شرح دادخواست 91 /71 /910352 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فامه خانم شولی بشناسنامه شماره 332 در تاریخ 22 /12 /1373 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ کریم شولی ش ش9 ت ت 1318 صادره از رامهرمز فرزند پسر متوفی
2ـ احمد شولی ش ش2 ت ت 1328 صادره از سلطان آباد فرزند پسر متوفی
3ـ داریوش شولی ش ش91 ت ت 1336 صادره از عمیدیه فرزند پسر متوفی
4ـ شاپور شولی ش ش111 ت ت 1340 صادره از بهبهان فرزند پسر متوفی
5ـ شاناز شولی ش ش238 ت ت 1330 صادره از بهبهان فرزند دختر متوفی
6ـ توران شولی ش ش497 ت ت 1333 صادره ازآغاجاری فرزند دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردوالا گواهی صادر خواهد شد.م /الف 15005
رئیس شعبه شورای حل اختلاف 71 استان البرز کرج
----------------------------------------------------------------------------

91 /9ج /609 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 11 /10 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 30 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /9ج /609 ثبت گرديده له ليلا اسم خاني عليه محرم ياري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت تعداد 46 قطعه سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم له و مبلغ 000 /310 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم لها اموال از محكوم عليه به ميزان 150 سهم مشاع از 20 /980 سهم ششدانگ پلاك ثبتي 124 /1941 ـ اصلي بخش دو قم توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني بنشاني خ توحيد خ امام جواد ك شهيد محمد منتظري پ 9
مساحت عرصه ملك 150 مترمربع و اعياني آن در دو طبقه زيرزمين و همكف به انضمام پاركينگ جمعاً بمساحت 280 مترمربع ميباشد. ساختمان با ديوار باربر آجري و ستون هاي فلزي، سقف طاق ضربي، فاقد نماكاري بوده و كف ساختمان سيمانكاري، بدنه در طبقه زيرزمين گچ آستر و در طبقه همكف سفيدكاري، كف آشپزخانه موزائيك و بدنه كاشي كاري ميباشد. انشعابات آب، برق و گاز هر كدام يك انشعاب مشترك بين دو طبقه است.
ارزش ملك موصوف با توجه به موقعيت قرار گيري، نوع و قدمت ساخت، ميزان عرصه و اعيان، و رعايت كليه جوانب امر به شرح ذيل تعيين ميگردد:
ارزش عرصه به مساحت 150 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /500 /4 ريال جمعاً 000 /000 /675 ريال
ارزش اعياني به مساحت 280 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /300 /2 ريال جمعاً 000 /0000 /644 ريال
ارزش حياطسازي و انشعابات متعلقه 000 /000 /30 ريال
جمع كل 000 /000 /349 /1 ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 3 /11 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي محلي درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
----------------------------------------------------------------------

910381 دادنامه 28 /8 /1391
پرونده کلاسه 9109982610600338 شعبه شش دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج دادنامه شماره 9109972610600769
خواهان:خانم نسرین نوروزی اریو کلایه به نشانی لاهیجان خ شهدا ک شمس الدین پ 11
خوانده: آقایهاشم جلالی فر به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم نسرین نوروزی اریوکلایه بطرفیتهاشم جلالی فر بخواسته مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در پرونده کیفری 900864 و مطالبه 48 گرم طلای18 عیار وخسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی دادگاه از توجه به دادنامه شماره 500336 مورخ 26 /4 /91 صادره از شعبه115 دادگاه جزایی کرج و نظر به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده ودعوی خواهان را تکذیب نکرده است لذ مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 619 قانون مدنی خوانده را به استرداد 48 گرم طلای 18عیار و پرداخت مبلغ 102500 تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید ودر مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه دعوی را موجه ندانسته و حکم برداین قسمت از دعوی به استناد مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی و ماده 197 همان قانون صادر می نماید این رای غیابی بوده واز تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز خواهد بود.م /الف 14988
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کرج ـ ریاضی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

910296 دادنامه 22 /9 /1391
پرونده کلاسه 9109982678600296 شعبه49 مجتمع شماره2 شورای حل اختلاف کرج دادنامه شماره 9109972678600715
خواهان: آقای مجید مه پیما به نشانی کرج کیانمهر بلوار آزادی بوستان4 بلوک4514 واحد10
خواندگان: آقای حسین رضایتی فر 2ـ آقای مجید نقدی همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو
رای قاضی شوراـ درباره دعوی خواهان آقای مجید مه پیما بطرفیت خواندگان 1ـ حسین رضایتی فر 2ـ مجید نقدی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودروی پیکان به شماره 162ن71 ایران 68مقوم به یازده میلیون و پانصد هزار ریال با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و ملاحظه اصول مدارک ابرازی از جمله سند قطعی منقول شماره 538236 سری و /85 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 602 حوزه ثبتی تهران مورخ 12 /6 /85 شمسی که تصویر مصدق پیوست است ششدانگ خودرو متنازع فیه به شرح سند به مالکیت آقای مجید نقدی خوانده ردیف دوم منتقل و خوانده ردیف دوم با واگذاری به خوانده ردیف اول طی وکالت نامه ای به شماره 820599 سری ث /84 تاریخ 12 /4 /86 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 16حوزه ثبتی بومهن حوزه رودهن تمامی اختیارات انجام انتقال سند و تعویض پلاک را به وی تفویض نموده و خوانده ردیف اول با اتکا به وکالت نامه مزبور خودروموصوف را به خواهان واگذار و با تفویض وکالت در دفتر8 رودهن شماره 438051 ب /89 مورخ 13 /4 /90 تمامی اختیارات نقل و انتقال قانونی را به وی واگذار می نماید که خواهان با اتکای به مدارک فوق الاشعار اقدام به تعویض پلاک و اخذ پلاک جدید و سند مالکیت خودرو به شماره انتظامی 68ـ162ن 71 نموده و تصویر سند مالکیت خودرو که به مشخصات خواهان صادر و ضبط در پرونده است حال خواهان اظهار می دارد خواندگان حاضر به انتقال سند قطعی منقول در محضر نمی باشند با عنایت به مطالب معنونه و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه خود را تقدیم ننموده و وکیل مدافعی نیز معرفی نکردهاند قاضی شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده 10 قانون مدنی وماده198 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مارالذکر مدنی در مواد 219و237 حکم به الزام خوانده ردیف دوم بنام آقای مجید نقدی به حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج صادر و نسبت به خوانده ردیف دوم مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می نماید رای صادره غیابی است که ظرف بیست روز پس از ابلاغ واخواهی در همین حوزه و پس از انقضا آن قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری شهرستان کرج می باشدم /الف 14960
عاشوری ـ قاضی حوزه49 شورای حل اختلاف کرج
----------------------------------------------------------------------------

910164 دادنامه 22 /9 /1391
پرونده کلاسه 9109982611100164 شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج
دادنامه شماره 9109972611101896
خواهان: خانم زهرا عرب به نشانی کرج حسن آباد بازار روز لاله4 پ146 درب مستقل زیر زمین
خوانده: آقای احمد ساکی به نشانی مجهول المکان
خواسته: گواهی عدم امکان سازش
رأی دادگاه ـ درخصوص دادخواست خانم زهرا عرب فرزند جلال به طرفیت احمد ساکی فرزند علی حاصل بخواسته صدور اجازه طلاق بلحاظ تحقق شرط ضمن عقد نکاح دادگاه با توجه به اینکه طبق عقدنامه رسمی شماره 15 /5 /81 ـ 237336 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 14 ورامین علقه زوجیت دائمی فیمابین طرفین دعوی محرز بوده و بین طرفین شروطی مقرر گردید من جمله در بند هشتم عقدنامه مذکور فوق شرط شده که اگر زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجهیترک کند زوجه وکیل با حق توکیل غیر است که خود را با انتخاب نوع طلاق مطلقه نماید و حسب محتویات پرونده و اظهارات شهود مدتهاست زندگی خانوادگی را ترک کرده از تاریخ تقدیم دادخواست که تاریخ 2 /2 /91 می باشد(با وصف ابلاغ وقت رسیدگی) در دادگاه حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده النهایه چون مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین وانصراف از طلاق منتهی به نتیجه ای نگردید لذا دادگاه باستناد ماده 1119 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و ماده 9 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده می شود ظرف سه ماه از تاریخ نهایی شدن رای با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق وانتخاب نوع طلاق و با حق توکیل غیر خود را مطلقه نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر در دادگاههای تجدید نظرمرکز استان البرز بوده و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است م.الف 15004
خان محمدی ـ رئیس شعبه11 دادگاه خانواده کرج
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۶-١٠-١٣٩١, ٢١:٠٣

   

پر مبحث ترین ها