سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

افزایش قیمت مواد غذایی از ابتدای سال 90

خود گراني شايعه است ،شايعه است

سیب قرمز در هفته منتهی به 19 فروردین 126درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۱۱/۴ (111 ممیز 4 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۱۰۰/۵ ( 100 ممیز 5) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۱۲/۳ ( 112 ممیز 3 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۱۱۳/۹ ( 113 ممیز 9 ) درصد افزایش قیمت داشته است.
ا
امیرهادی انواری: در یک نگاه کلی میتوان بر اساس آمارهای هفتگی بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد غذایی در پایتخت چنین نتیجه گرفت که در مجموع میانگین افزایش قیمت مواد خوراکی در تهران حدود 26 درصد از ابتدای سال 90 تا کنون، نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

به گزارش «گروه اقتصادی فردا » در این جداول قیمت "نان" ذکر نشده است. بر اساس این جداول به ترتیب گروه های: تخم مرغ با 99 درصد، میوه با 48 درصد، حبوبات با 27 درصد، روغن با 26 درصدت، سبزیجات با 24 درصد، برنج با 16 درصد، قند و شکر با 14 درصد، گوشت قرمز با 10 درصد، گوشت مرغ با 9 درصد، چای با 6 درصد و لبنیات با 7 درصد افزایش، یازده گروهی هستند که در 5 هفته اخیر(از اولین هفته سال جدید یعنی 19 فروردین که آمار منتشر شده است تا 16 اردیبهشت که اخرین امار منتشر شده است) افزایش قیمت داشتند.


هفته منتهی به 16 اردیبهشت بیشترین افزایش قیمت و هفته منتهی به دوم اردیبهشت شاهد کمترین افزایش قیمت در این سبد بوده ایم. به ترتیب در هفته های: منتهی به 16 اردیبهشت با 95/27(27 ممیز97) درصد، منتهی به نهم اردیبهشت با 92/25(25ممیز92) درصد، هفته منتهی به 19 فروردین با 47/25(25 مییز 47) درصد، هفته منتهی به 26 فروردین با 46/24(24 ممیز46) درصد و هفته منتهی به دوم اردیبهشت با 30/25(25ممیز30) درصد، شاهد افزایش قیمت ها بودیم.گروه تخم مرغ در هفته منتهی به 16 اردیبهشت با افزایش 108 درصدی صاحب رتبه اول افزایش قیمت ها و گروه لبنیات با افزایش 8/2(2ممیز8) درصدی در هفته منتهی به 19 فروردین کمترین رشد قیمت را داشته است.

لبنیات: افزایش 5 و نیم درصدی
در بین گروه های های مورد ذکر در گزارش، لبنیات کمترین و تخم مرغ بیشترین افزایش قیمت را داشته است. ماست پاستوریزه در هفته اول مورد بررسی این گزارش 2/1(یک ممیز2) درصد، در هفته دوم 1/6(6ممیز1) درصد، در هفته سوم 1/6(6ممیز1) درصد، در هفته چهارم 8/7(7ممیز8) درصد و در هفته پنجم 5/8(8ممیز 5) درصد افزایش نسبت به هفته های مشابه در سال 89 داشته اند.
ماست پاستوریزه در هفته اول بدون افزایش، در هفته دوم 5/3(3ممیز 5) درصد، در هفته سوم 5/3(3ممیز 5) درصد، در هفته چهارم 5/3(3ممیز5) درصد و در هفته پنجم 3/5(5ممیز3) درصد ، نسبت به هفته های منشابه سال قبل افزایش داشته است.
پنیر باز(غیر پاستوریزه) در هفته اول 9/4(4ممیز9) درصد، در هفته دوم 9/5(5ممیز9) درصد، در هفته سوم 7/6(6ممیز7) درصد، در هفته چهارم 3/6(6ممیز3) درصد و در هفته پنجم 3/7(7ممیز3) درصد نسبت به هفته های مشابه در سال 89 افزایش قیمت داشته است.
پنیره پاستوریزه تنها در هفته اول(یعنی هفته منتهی به 19 فروردین 1390) 1/0(0ممیز1) درصد افزایش قیمت داشته و در هفته های بعدی تفاوت قیمتی نداشته است.
کره پاستوریزه در هفته نخست 5/21(21ممیز5) دردص، در هفته دوم 31 درصد، در هفته سوم 2/35(35ممیز2) دردص، در هفته چهارم 8/49(49ممیز8) درصد و در هفته پنجم 8/47(47ممیز8) درصد افزایش قیمت داشته است. شیر استرلیزه تغییر قیمتی نداشته است و از شیر پاستوریزه نیز قیمتی در این جدول درج نشده است.

تخم مرغ: 99 درصد افزایش
اما در گروه تخم مرغ، تخم مرغ در هفته نخست(منتهی به 19 فروردین 1390) 8/99(99ممیز8) درصد، در هفته دوم 6/97(97ممیز6) درصد، در هفته سوم 1/96(96ممیز1) درصد، در هفته چهارم 94 درصد و نهایتا در هفته پنجم، یعنی هفته منتهی به 16 اردیبهشت 1390، 108 درصد نسبت به هفته های مشابه در سال قبل افزایش قیمت داشته است.

برنج: 16 درصد افزایش
در گروه برنج به طور کلی شاهد 14/16(16ممیز14) درصد افزایش قیمت در 5 هفته ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بودیم. بیشترین افزایش قیمت این گروه در هفته منتهی به 16 اردیبهشت سال جاری رخ داد.
برنج داخله درجه یک در هفته منتهی به 16 اردیبهشت 3/21(21ممیز3) درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. در هفته منتهی به 19 فروردین برنج ایرانی در جه یک 7/13(13ممیز7) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 4/14(14ممیز4) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 8/11(11ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 19 درصد نسبت به هفته های مشابه سال قبل افزایش داشته است.
برنج خارجی نیز ، در هفته منتهی به 9 فروردین 9/10(10ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 9/10(10ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 8/11(11ممیز8) درصد ، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 11 درصد و در هفته منتهی به 16 اردیبهشت 1/10(10ممیز1) درصد افزایش داشته است.


حبوبات: 27 درصد افزایش
گروه حبوب در کل 28/27(27 ممیز28) درصد در پنج هفته مورد بحث در اینجا، نسبت به مدت مشابه افزایش قیمت داشته است. بیشترین تغییر قیمت در سومین گروه افزایش قیمت ها در هفته منتهی به 28 فروردین رخ داده است.
نخود در هفته منتهی به 19 فروردین 4/47(47ممیز4) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 9/48(48ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 1/47 (47 ممیز1) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 3/47 (47ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت 7/47(47ممیز7) درصد افزایش قیمت داشته است.
لپه در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۳/۶ ( 23 ممیز 6 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 26 درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۴۷/۱ ( 47 ممیز 1 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۲۴/۸ ( 24 ممیز 8 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۲۴/۲ ( 24 ممیز 2 ) درصد افزایش قیمت داشته است.
عدس در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۸/۴ ( 18 ممیز 4 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۷/۸ ( 17 ممیز 8 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 18 درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۵/۸ ( 15 ممیز 8 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۱۶/۲ ( 16ممیز 2 ) درصد افزایش قیمت داشته است.
لوبیا چیتی در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۹/۶ ( 29 ممیز 6 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۳۰/۲ ( 30ممیز 2 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۲۹/۸ (29 ممیز 8 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۲۹/۲ ( 29 ممیز 2 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت 29 درصد افزایش قیمت داشته است.
لوبیا چشم بلبلی در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۴/۵ (24ممیز 5 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۲۵/۷ ( 25 ممیز 7 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 26 درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 26درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۲۴/۷ (24 ممیز 7 ) درصد افزایش قیمت داشته است.
لوبیا سفید در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۳/۷ (23 ممیز7 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۲۳/۷ ( 23 ممیز 7 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۲۳/۵ (23 ممیز 5 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۲۲/۱ ( 22 ممیز 1 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۲۲/۸ ( 22 ممیز 8 ) درصد افزایش قیمت داشته است.
لوبیا قرمز در هفته منتهی به 19 فروردین ۸/۹ ( ممیز ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۸/۹ ( ممیز ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۸/۸ ( ممیز ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 8 درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۷/۲ ( 7 ممیز 2 ) درصد افزایش قیمت داشته است.


میوه: 48 درصد افزایش
گروه میوه جات با 14/48 (48ممیز14) درصد افزایش، دومین گروهی است که از ابتدای امسال تاکنون بیشترین رشد قیمت را داشته است. در هفته منتهی به 16 اردیبهشت، بیشترین و در هفته منتهی به 2 اردیبهشت کمترین افزایش قیمت در این گروه مشاهده می شود. در بین میوه های موجود در این گروه، سیب بیشترین رشد قیمت ها را داشته است.
سیب قرمز در هفته منتهی به 19 فروردین 126درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۱۱/۴ (111 ممیز 4 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۱۰۰/۵ ( 100 ممیز 5) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۱۲/۳ ( 112 ممیز 3 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۱۱۳/۹ ( 113 ممیز 9 ) درصد افزایش قیمت داشته است.
سیب زرد در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۲۰/۴ ( 120 ممیز 4) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۰۶/۸ (106 ممیز8 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت94درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 114درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۱۱۱/۹ (111 ممیز9) درصد افزایش قیمت داشته است.
پرتقال درجه در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۸/۶ (28ممیز6 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین۲۷/۷ (27ممیز7 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۱۹/۸ (19ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۲۶/۳ (26 ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۳۲/۴ (32 ممیز4) درصد افزایش قیمت داشته است.
نارنگی در هفته منتهی به 19 فروردین ۳۱/۴ (31 ممیز4 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 37 درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۳۳/۵ (33 ممیز5 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۷/۷ (17 ممیز7) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۳۰/۴ (30ممیز4 ) درصد، افزایش قیمت داشته است.
لیمو شیرین در هفته منتهی به 19 فروردین ۴۳/۳ (43 ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۷۵/۴ (75ممیز4) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۶۵/۱ (65 ممیز1) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 73 درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۷۱/۴ (71ممیز4) درصد، افزایش قیمت داشته است.
قیمت گوجه سبز و طالبی از هفته منتهی به نهم اردیبهشت وارد جدول شدند. گوجه سبز در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۶۸/۴ (68ممیز4) درصد و در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۴۵/۲ (45ممیز2) درصد، افزایش قیمت داشته است.
طالبی نیز در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۷۳/۷ (73ممیز7) درصد و در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۶۰/۵ (60ممیز5) درصد، افزایش قیمت داشته است.
هندوانه در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۴/۷ (14ممیز7) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۹/۸ (9ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۷/۸ (17ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۴۲/۶ (42ممیز6) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۴۸/۱ (48ممیز1) درصد، افزایش قیمت داشته است.


سبزیجات: 24 درصد افزایش
سبزیجات صاحب پنجمین رتبه افزایش قیمت در بین گروه های مورد بررسی در اینجاست. البته توجه داشته باشید که اگر کاهش قیمت های "پیاز" تنها قلم جنسی که نسبت به سال قبل کاهش داشته است نبود، رتبه سبزیجات کاملا دگرگون می شد، چرا که در برخی اقلام نظیر خیار، لوبیا سبز و یا بادنجان، شاهد افزایش قیمت های بالای 50 درصد هستیم.
به هر تقدیر، خیار در هفته منتهی به 19 فروردین 29 درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۳۵/۸ (35 ممیز8 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۵۳/۲ (53 ممیز2) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۵۲/۱ (52ممیز1) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۴۶/۴ (46 ممیز4) درصد، افزایش قیمت داشته است.
گوجه فرنگی در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۱/۳ (11ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۴/۶ (4ممیز6) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 19- درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت -۶/۹ (منفی 6ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۹/۸ (9ممیز8) درصد، افزایش قیمت داشته است.
بادنجان در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۵/۵ (25ممیز5) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۹/۳ (9 ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۱/۴ (11ممیز4 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۳۶/۲ (36 ممیز2 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۶۵/۳ (65ممیز3 ) درصد، افزایش قیمت داشته است.
کدو سبز در هفته منتهی به 19 فروردین ۳۹/۱ (39ممیز1) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 18 درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۲۰/۳ (20 ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۲۱/۲ (21ممیز2) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۳۳/۱ (33ممیز1 ) درصد، افزایش قیمت داشته است.
سیب زمینی در هفته منتهی به 19 فروردین ۵۶/۵ (56ممیز5 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۳۶/۴ (36 ممیز4 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۲۸/۳ (28ممیز3 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۴/۸ (14 ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت 5 درصد، افزایش قیمت داشته است.
پیاز در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۴/۸ (14 ممیز8 ) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۳۱/۸ - (منهای31 ممیز8 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۲۱/۶ - (منهای 21 ممیز6 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۷/۷- (منهای 17ممیز7) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۲۰/۱- (منهای20 ممیز1) درصد، افزایش قیمت داشته است.
لوبیا سبز در هفته منتهی به 19 فروردین ۵۹/۱ (59 ممیز1) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۵۴/۱ (54ممیز1 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۵۴/۷ (54 ممیز7 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۶۰/۳ (60 ممیز3 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۶۸/۵ (68ممیز5) درصد، افزایش قیمت داشته است.
سبزی های برگی در هفته منتهی به 19 فروردین ۲۲/۸ (22 ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۹/۶ (19 ممیز6 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۵/۹ (15 ممیز9 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۴/۵ (14 ممیز5 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۱۵/۸ (15 ممیز8 ) درصد، افزایش قیمت داشته است.


گوشت: 10 درصد افزایش
در گروه گوشت متوسط افزایش قیمت در این 5 هفته 10 درصد بوده است، اما با توجه به قیمت بالای گوشت، این 10 درصد ارزشی به مراتب بیشتر از 10 درصد در گروهی مثل سبزیجات دارد.
گوشت گوسفندی در هفته منتهی به 19 فروردین 7 درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۷/۱ (7 ممیز1 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۰/۵ (10 ممیز5 ) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۰/۲ (10ممیز2) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۱۱/۱ (11ممیز1 ) درصد، افزایش قیمت داشته است.
گوشت گاو و گوساله در هفته منتهی به 19 فروردین ۹/۲ (9ممیز2) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۷/۹ (7ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۰/۶ (10ممیز6) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۱/۸ (11ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۱۱/۳ (11ممیز3) درصد، افزایش قیمت داشته است.

مرغ: 9درصد افزایش
مرغ نیز چون گوشت قرمز افزایش قیمت داشته است. گوشت مرغ در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۳/۴ (13ممیز4) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۲/۶ (12ممیز6) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت ۱۱/۴ (11ممیز4) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۴/۶ (4ممیز6) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۴/۱ (4 ممیز1) درصد، افزایش قیمت داشته است.

قند و شکر: 14 درصد افزایش
به طور میانگین افزایش قیمت قند بیش از شکر بوده است. این گروه شیرین ششمین گروه در بین گروه های مواد خوراکی هستند که در پنج هفته اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتند. قند در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۰/۹ (10ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۱۱/۲ (11ممیز2 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۷/۳ (17ممیز3) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۵/۹ (15ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۱۷/۸ (17ممیز8) درصد، افزایش قیمت داشته است.
شکر در هفته منتهی به 19 فروردین ۳/۸ (3ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۶/۶ (6ممیز6) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۱۵/۹ (15ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۵/۲ (15ممیز2) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۱۶/۸ (16ممیز8) درصد، افزایش قیمت داشته است.
چای در هفته منتهی به 19 فروردین ۵/۸ (5ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۵/۷ (5ممیز7 ) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۵/۷ (5 ممیز7) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۵/۵ (5ممیز5) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۶/۲ (6ممیز2) درصد، افزایش قیمت داشته است.

روغن: 26 درصد افزایش
روغن با بیش از 25 و نیم درصد افزایش، در رتبه چهارم افزایش قیمت ها قرار دارد. 28 درصد افزایش قیمت حلب 5 کیلویی روغن نباتی جامد نیز که در گزارش بانک مرکزی در هفته اخیر بیش از 10 هزار تومان ذکر شده است نسبت به افزایش قیمت در اقلامی نظیر اقلام موجود در گروه لبنیات از ارزش بالاتری برخوردار است.
روغن نباتی جامد در هفته منتهی به 19 فروردین 28 درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین ۲۷/۸ (27ممیز8) درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت۲۷/۹ (27ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت 28 درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت۲۸/۲ (28ممیز2) درصد، افزایش قیمت داشته است.
روغن نباتی مایع در هفته منتهی به 19 فروردین ۱۰/۹ (10 ممیز9) درصد، در هفته منتهی به 26 فروردین 11 درصد، در هفته منتهی به 2 اردیبهشت 11 درصد، در هفته منتهی به 9 اردیبهشت ۱۲/۲ (12ممیز2 ) درصد، در هفته منتهی به 16 اردیبهشت ۱۴/۷ (14ممیز7 ) درصد، افزایش قیمت داشته است.

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢١-٠٢-١٣٩٠, ٢١:٣٠

   

پر مبحث ترین ها