خبر اول
اتحادیه اروپا، آمریکا، حزب الله لبنان
خبری یافت نشد.