خبر اول
حمله، راکت، فرودگاه بغداد، عراق
خبری یافت نشد.