خبر اول
خودکشی، دختر و پسر، سد گدار،
خبری یافت نشد.