خبر اول
دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، آمریکا، اروپا، برجام
خبری یافت نشد.