خبر اول
دفتر ریاست جمهوری، روزنامه کیهان، حسین شریعتمداری
خبری یافت نشد.