خبر اول
رئیس دفتر رئیس جمهوری، محمود واعظی، تحریم تسلیحاتی ایران، پمپئو
خبری یافت نشد.