خبر اول
رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران، حمید زادبوم، صادرات غیرنفتی
خبری یافت نشد.