خبر اول
سخنگوی وزارت خارجه، سید عباس موسوی، ترکیه، ایران، درگیری، مرز
خبری یافت نشد.