خبر اول
عراق، ایران، سفیر ایران در عراق، مسجدی، احضار
خبری یافت نشد.