خبر اول
عضو مجمع روحانیون، مجید انصاری
خبری یافت نشد.