خبر اول
قطر، ایران، آتش سوزی، بیمارستان سینا اطهر
خبری یافت نشد.