خبر اول
مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، آمریکا
خبری یافت نشد.