خبر اول
محمود واعظی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ
خبری یافت نشد.