خبر اول
نقاشی
برپایی نمایشگاه دائمی «باب راس» در آمریکا 18 آبان 1399
برپایی نمایشگاه دائمی «باب راس» در آمریکا

برپایی نمایشگاه دائمی «باب راس» در آمریکا

19 دی: نمایشگاه دائمی «باب راس» نقاش معروف برنامه «لذت نقاشی» در شهر محل ضبط این برنامه برپا شد.