خبر اول
نماینده روسیه در سازمان‌ ملل
خبری یافت نشد.