خبر اول
هواپیمای اوکراینی، ایران، اوکراین، فرانسه، جعبه سیاه، آمریکا
خبری یافت نشد.