خبر اول
هواپیمای اوکراینی، ایران، اوکراین، فرانسه، جعبه سیاه
خبری یافت نشد.