خبر اول
وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف، توافق هسته ای
خبری یافت نشد.