خبر اول
بازگشت، ارز، صادرات، فراورده های نفتی، عراق
خبری یافت نشد.