خبر اول
قرنطینه نشدن قم روزنامه ایران، واعظی
خبری یافت نشد.