خبر اول
مجلس، شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی نظام
خبری یافت نشد.