19 دی: در ادامه اتهام اصولگرایان به مشارکت رسانه های احمدی نژادی در برجسته سازی ادعاهای ضدنظام نفوذی اسرائیلی، این بار، شخص احمدی نژاد از سوی یکی از یاران سابق خودیه عنوان «بزرگ ترین پروژه نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی» معرفی شد.
  • نویسنده :
  • منبع :