19 دی: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: با کاهش شهرهای قرمز در کشور، رنگ کرونایی قم نیز نارنجی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، بر اساس آخرین به روزرسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر رسید.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۵۴ به ۱۷۴ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر کاهش یافت.
در حال حاضر، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز ۷۸ شهر، نارنجی ۱۸۴، زرد ۱۷۴ و آبی ۱۲ شهر است.
قم از هفدهم تیرماه در فهرست مناطق زرد، از ۳۱ تیر در فهرست مناطق نارنجی و از روز جمعه ۱۵ مردادماه جاری در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته بود.

  • نویسنده :
  • منبع :