خبر اول
آتش سوزی، بیمارستان سینای اطهر
خبری یافت نشد.