خبر اول
آستانه
قزاقستان مجازات اعدام را لغو کرد 13 دی 1399
قزاقستان مجازات اعدام را لغو کرد

قزاقستان مجازات اعدام را لغو کرد

19 دی: قزاقستان که در دو دهه گذشته مجازات اعدام را معلق کرده بود، امروز این مجازات را بطور دائمی لغو کرد.