استانداری کرمانشاه
ماجرای غیبت شهردار تهران در هیئت دولت 1 مرداد 1399
ماجرای غیبت شهردار تهران در هیئت دولت

ماجرای غیبت شهردار تهران در هیئت دولت

19 دی: رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران نسبت به عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت پس از تخریب طبقه اضافی ملک نهاد ریاست جمهوری واکنش نشان داد.