خبر اول
اسكاتلند
احتمال کاهش روزهای کاری اسکاتلند به چهار روز در هفته 23 شهریور 1400
احتمال کاهش روزهای کاری اسکاتلند به چهار روز در هفته

احتمال کاهش روزهای کاری اسکاتلند به چهار روز در هفته

19 دی: نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط حزب ملی اسکاتلند حاکی از آن است که این طرح پشتوانه مردمی خوبی دارد تا جایی که ۸۰ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از این طرح حمایت کرده اند.