خبر اول
امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس، بدهی، بانک
خبری یافت نشد.