خبر اول
انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان
خبری یافت نشد.