ایران و تایلند
سفر دوباره هنری جیمز با «تصویر یک زن» به ایران 17 مرداد 1399
سفر دوباره هنری جیمز با «تصویر یک زن» به ایران

سفر دوباره هنری جیمز با «تصویر یک زن» به ایران

چهارمین چاپ رمان «تصویر یک زن» اثر هنری جیمز توسط انتشارات علمی وفرهنگی منتشر شد.