19dey | وب سایت 19دی

ایرج مسجدی
فهرست ۱۶ کسب و کار خدماتی آسیب دیده از کرونا 29 فروردین 1399
فهرست ۱۶ کسب و کار خدماتی آسیب دیده از کرونا

فهرست ۱۶ کسب و کار خدماتی آسیب دیده از کرونا

مرکز پژوهشهای مجلس فهرست ۱۶ فعالیت خدماتی آسیب دیده از تبعات اقتصادی کرونا را اعلام کرد.