خبر اول
اینترپل، ایران، بازداشت ترامپ
خبری یافت نشد.