بارش شهابی
(تصاویر) ماه رمضان زیر سایه کرونا 4 اردیبهشت 1399
(تصاویر) ماه رمضان زیر سایه کرونا

(تصاویر) ماه رمضان زیر سایه کرونا

مسلمانان در سرتاسر جهان این روزها که ویروس کرونا به شدت همه گیر شده در حال استقبال از مقدس ترین ماه در تقویم اسلامی هستند.