بدهی مالی
محاکمه ۳ نوجوان داعشی در تهران 17 شهریور 1399
محاکمه ۳ نوجوان داعشی در تهران

محاکمه ۳ نوجوان داعشی در تهران

19 دی: پس از ورودم به داعش یک ماه بدون گوشی موبایل در داخل یک چادر نگهداری می‌شدم؛ چون آن‌ها فکر می‌کردند من از ایران آمده‌ام و اطلاعاتی هستم و پس از اینکه مطمئن شدند قصدم کار اطلاعاتی نیست، جذبم کردند.