تیم ملی نوجوانان هندبال
نظارت مجلس باید با متانت و بدون جوسازی باشد 24 تیر 1399
نظارت مجلس باید با متانت و بدون جوسازی باشد

نظارت مجلس باید با متانت و بدون جوسازی باشد

19 دی: یک استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاسی گفت: کار نظارتی مجلس باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه و جوسازی باشد.