خبر اول
جلسه غیرعلنی، مجلس، وزیر دفاع
خبری یافت نشد.