جنوب ایران
توضیحات ظریف درباره اعزام سفیر جدید ایران به صنعا 16 آبان 1399
توضیحات ظریف درباره اعزام سفیر جدید ایران به صنعا

توضیحات ظریف درباره اعزام سفیر جدید ایران به صنعا

19 دی: وزیر امور خارجه با اشاره به اعزام سفیر جدید ایران به صنعا، گفت: اتفاق عجیبی نیفتاده است، ایران سفارت مستقر در صنعا داشت و به دلیل بیماری سفیر قبل، آقای ایرلو به عنوان سفیر جدید به یمن اعزام شد.