جواد اوجی
بازدید رایگان از موزه‌ها در ششم مهرماه 1 مهر 1399
بازدید رایگان از موزه‌ها در ششم مهرماه

بازدید رایگان از موزه‌ها در ششم مهرماه

19 دی: مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت: هم‌زمان با روز جهانی گردشگری بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش وزارتخانه ششم مهر ۹۹ رایگان شد.