خبر اول
جکی والکات، آمریکا، ایران، شورای حکام، قطعنامه
خبری یافت نشد.