خبر اول
حمله، سپاه پاسداران، ایران، کردستان عراق، حزب کومله
خبری یافت نشد.