خبر اول
دادستان تهران، آتش سوزی، بیمارستان سینا اطهر
خبری یافت نشد.