روز درختکاری
برقراری پروازهای هفتگی در مسیر تهران ـ مادرید ـ تهران 21 مرداد 1399
برقراری پروازهای هفتگی در مسیر تهران ـ مادرید ـ تهران

برقراری پروازهای هفتگی در مسیر تهران ـ مادرید ـ تهران

19 دی: سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا از برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر در مسیر تهران ـ مادرید ـ تهران از سپتامبر سال جاری خبر داد.