روغن موتور
بیکاری ۲.۹ تا ۶.۴ میلیون ایرانی بر اثر کرونا 26 مرداد 1399
بیکاری ۲.۹ تا ۶.۴ میلیون ایرانی بر اثر کرونا

بیکاری ۲.۹ تا ۶.۴ میلیون ایرانی بر اثر کرونا

19 دی: رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت بیکاری در کشورمان گفت: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همه‌گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دورۀ همه‌گیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود.