خبر اول
سخنگوی وزارت امور خارجه، سیدعباس موسوی، سفیر
خبری یافت نشد.