خبر اول
سخنگوی وزارت امور خارجه، موسوی، احمدی نژاد
خبری یافت نشد.