خبر اول
سخنگوی وزارت امور خارجه، موسوی، تحریم، آمریکا، نورد استریم دو
خبری یافت نشد.